Regulamin i RODO

 Regulamin kantoru internetowego pod adresem internetowym www.euro-kantor.com

§ I. Definicje

1.  Operator – właściciel serwisu www.euro-kantor.com – Pokrzywko Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Adres 01-234 Warszawa ul. Kasprzaka 31 lok 31  NIP 5272876588.

2. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.euro-kantor.com  prowadzony przez Operatora, umożliwiający korzystanie ze świadczonych przez Operatora usług wymiany walut on-line.

3. Regulamin- niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis, ustanowiony przez Operatora zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144 poz. 1204, z późn. zm.).

4. Rejestracja – procedura założenia Konta Użytkownika w Serwisie www.euro-kantor.com dla danego Użytkownika. Zakończenie procesu Rejestracji jest możliwe po prawidłowym uzupełnieniu wszystkich pól, które wskazano, jako obowiązkowe.

5. Usługi – usługi świadczone przez Operatora Serwisu www.euro-kantor.com na rzecz Użytkowników, obejmujące pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i wymianie walut drogą elektroniczną oraz wszelkie inne, bezpośrednio z nimi związane.

6. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dla której zostało założone Konto Użytkownika i która korzysta z Serwisu.

7. Konto Użytkownika – konto założone dla Użytkownika w wyniku Rejestracji. Dostęp do Konta Użytkownika możliwy jest poprzez Panel Klienta, wyłącznie na podstawie ustalonego przez Użytkownika hasła oraz właściwego adresu e-mail.

8. Panel Klienta – część Serwisu, udostępniona Użytkownikowi w celu logowania się i zarządzania Kontem Użytkownika

9. Adres e-mail Użytkownika – konto elektronicznej poczty, podanej przez Użytkownika podczas Rejestracji.

10. Transakcja – wymiana waluty jednego państwa na walutę innego za pośrednictwem www.euro-kantor.com

11. Przelew – Transfer środków pieniężnych na rachunek.

12. Login i hasło – unikalne dane wprowadzone przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie www.euro-kantor.com, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim, służące do logowania w Serwisie www.euro-kantor.com

13. Rachunek rozliczeniowy Klienta – zwany dalej Rachunkiem, służy do przeprowadzania rozliczeń Użytkownika z Operatorem, w szczególności wpłacania środków na rachunki Operatora, wypłat z rachunków nadanych przez Operatora i regulowania zobowiązań Użytkownika względem Operatora. Warunkiem uznania danego konta bankowego za Rachunek Użytkownika jest zgodność danych Użytkownika, wskazanych w przelewie dokonanym za pomocą konta z danymi, jakie zostały przez niego podane podczas Rejestracji w Serwisie www.euro-kantor.com . Jednocześnie świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 233 & 1 i & 6 Kodeksu Karnego klient oświadcza, że  wszystkie podane przez niego dane tj. osobowe, dane firmowe, rachunki bankowe są  jego, prawdziwe, zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy i jego aktualnym statusem prawnym.

14. Potwierdzenie – dowód kupna/sprzedaży waluty w formie rachunku, dostępny do pobrania w Panelu Klienta oraz przesyłany drogą elektroniczną w formie odnośnika, na wskazany w Panelu Klienta Adres e-mail Użytkownika.

15. Rezydenci – osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne, mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nie rezydentów, a także polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

16. Nie rezydenci – osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne, mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nie rezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, a także obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

17. Dzień roboczy – każdy dzień z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 r. Nr 4 poz. 28 ze zm.).

18. Czas Pracy Serwisu www.euro-kantor.com – czas pracy obejmujący każdy Dzień Roboczy 24/7 dla wymiany walut, zaś księgowanie transakcji i realizacja przelewów odbywa się od godziny 9.00 do godziny 15.00 od poniedziałku do piątku.

19. Waluta bazowa – waluta, której cena jednostkowa jest wyrażona w walucie kwotowanej (pierwsza waluta w parze walutowej).

20. Waluta kwotowana – waluta, w której wyrażona jest cena jednostki (lub określonej liczby jednostek) waluty bazowej (druga waluta w parze walutowej).

21. Transakcja ponad progowa – transakcja rejestrowana – transakcja, która podlega rejestracji, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ze względu na jej wartość, przekraczającą 15 000 Euro, również w przypadku, gdy jest przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji lub ze względu na zaistnienie okoliczności wskazujących, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez względu na jej wartość i charakter.

22. Formularz Informacji GIIF– formularz informacji uzyskiwanych od Użytkownika, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

23. GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej, o którym mowa w Ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

24. GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

25. Prawo Dewizowe – Ustawa Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Z 2012 r. Poz. 826 z późn. zm.).

26. Ustawa o usługach elektronicznych – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz. U. Nr 144 poz. 1204, z późn. zm.).

27. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r., Dz. U. z 2003r., nr 153, poz. 1505 z późn. zm.).

28. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osob. z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

29. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).

30. Rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 poz. 1528).

§ II. Postanowienia ogólne

  1. Internetowy Kantor Wymiany Walut www.euro-kantor.com jest bezpieczną formą wymiany walut przez Internet, działającą przy stacjonarnym Kantorze Wymiany Walut Królewska 2

2. Niniejszy Regulamin określa:

a. prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu,

b. prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora serwisu www.euro-kantor.com,

c. zasady funkcjonowania Serwisu,

d. sposób korzystania z Serwisu,

e. warunki, rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną,

f. zasady i warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

g. procedurę postępowania reklamacyjnego,

h. wymagania techniczne, konieczne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator,

3. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników. Został ustanowiony na potrzeby świadczenia usług wymiany walut drogą elektroniczną przez Serwis, zgodnie z wymogami Ustawy o usługach elektronicznych.

4. Serwis świadczy usługi wymiany walut drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5. Użytkownik Serwisu w momencie Rejestracji jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz do złożenia oświadczenia woli o akceptacji jego treści.

6. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu. Regulamin można pozyskać, odtworzyć oraz utrwalić jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Użytkownicy. Regulamin może być w każdej chwili zapisany czy wydrukowany przez Użytkowników.

7. Akceptacja Regulaminu oraz zakończenie procesu Rejestracji w Serwisie i założenie Konta Użytkownika oznacza, że Użytkownik zawiera z Operatorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, oraz nie wskazuje się minimalnego okresu, na jaki zostaje zawarta.

8. Użytkownik oświadcza, że dane podane podczas Rejestracji są prawdziwe.

9. Każdy Użytkownik Serwisu www.euro-kantor.com podczas korzystania z jego Usług, zobowiązuje się do działania zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i poszanowaniem praw własności intelektualnej oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz takich, których publikacja na stronie internetowej mogłaby prowadzić do naruszenia prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.

10. Użytkownik nie może korzystać z usług Operatora anonimowo.

11. Zabrania się korzystania z Serwisu w innych celach niż kupno i sprzedaż walut drogą elektroniczną.

12. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, z wyjątkiem kosztów związanych z realizacją przelewów, dokonywanych przez lub za pośrednictwem Operatora na rzecz lub zlecenie Użytkownika.

13. Nazwa Serwisu www.euro-kantor.com, szata graficzna, oprogramowanie, jego sposób działania oraz baza danych podlegają całkowitej ochronie prawnej.

§ III. Bezpieczeństwo

1.  Operator nigdy nie wysyła wiadomości elektronicznych e-mail oraz wiadomości tekstowych SMS z prośbą o podanie jakichkolwiek danych, a przede wszystkim Hasła dostępu do Panelu Klienta Serwisu.

2. Podczas Rejestracji i od chwili logowania Użytkownika do Panelu Klienta, wszelkie dane przesyłane pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem są szyfrowane bezpiecznym, 256-bitowym kluczem wymaganym dla instytucji finansowych.

3. Operator nigdy nie wysyła Hasła dostępu do Konta na Adres e-mail Użytkownika.

4. Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo działania systemu i podejmuje działania zwiększające bezpieczeństwo w komunikacji z Serwisem www.euro-kantor.com.

§ IV. Wymagania techniczne

a. odpowiedni system operacyjny,

b. komputer osobisty wyposażony w kartę sieciową lub modem umożliwiające dostęp do Internetu,

c. przeglądarkę internetowa, obsługująca szyfrowane połączenia SSL, aplikacje JavaScript i pliki cookie,

d. aktywne konto poczty elektronicznej: adres email w celu odczytywania plików z potwierdzeniami transakcji,

e. odpowiedni program czytający pliki w formacie PDF (Portable Document Format), – który Użytkownik zapewnia sobie we własnym zakresie,

f. telefon komórkowy w celu ewentualnych kontaktów oraz ewentualnego potwierdzania realizacji wybranych usług,

g. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się Użytkownika do wymogów technicznych, wymienionych w Regulaminie.

h. Operator zastrzega sobie możliwość zmian w wymogach technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną, które są niezbędne do korzystania z Usług Operatora.

i. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Serwis www.euro-kantor.com na komputerze Użytkownika, którego będzie on używać małych plików tekstowych tzw. cookies, niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Serwis. Pliki te nie wpływają na konfigurację komputera Użytkownika, nie instalują czy deinstalują żadnych programów komputerowych bądź wirusów, nie są przetwarzane przez inne portale internetowe i w każdym momencie mogą zostać usunięte przez Użytkownika.

j. Operator zastrzega, że korzystanie z Usługi może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

§ V. Rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem
Serwisu www.euro-kantor.com

1. Operator prowadzi Serwis i świadczy usługi dostępne w Serwisie z zachowaniem należytej staranności i standardów bezpieczeństwa oraz poszanowaniem przepisów prawa.

2. Operator za pomocą Serwisu świadczy usługi z zakresu działalności kantorowej, tj. wymiany walut wskazanych w Serwisie. Wymiana odbywa się za pomocą rachunków bankowych, prowadzonych w odpowiednich walutach, będących w posiadaniu Użytkowników i Operatora. Dyspozycje dotyczące wymiany walut Użytkownik składa przy użyciu Panelu Klienta.

3. Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Serwisu są dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.

4. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie. Ich udostępnienie danemu Użytkownikowi zależne jest od oświadczenia woli Użytkownika o akceptacji postanowień Regulaminu oraz jego pozytywnej identyfikacji.

5. W ramach Serwisu Operator świadczy Usługi z zakresu wymiany walut, zgodnie z kursami notowanymi na stronie Serwisu www.euro-kantor.com

6. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług w Serwisie pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą stron internetowych, w trybie elektronicznego świadczenia Usług.

7. Operator ma prawo do odmowy wykonania czynności wskazanych, w § V jeżeli polecenie dyspozycji jest niezgodne z Regulaminem lub jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie braku zgodności z prawem.

§ VI. Rejestracja Użytkownika – zawarcie umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu www.euro-kantor.com

1. Każdy potencjalny Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu oraz dokonania pełnej rejestracji w Serwisie www.euro-kantor.com

2. Rejestracja w Serwisie www.euro-kantor.com jest równoważna z akceptacją Regulaminu.

3. Rejestracja obejmuje podanie następujących danych:

a. Wskazanie typu konta (prywatne, firma, kantor),

b. Adresu e-mail, z którego Użytkownik będzie korzystał przy logowaniu się do Panelu Klienta oraz odbierał wiadomości z Serwisu,

c. Hasła Użytkownika, które powinno zawierać minimum 8 znaków, dużą i małą literę oraz cyfrę.

4. Zakończenie Rejestracji następuję w momencie kliknięcia linku aktywacyjnego, wysłanego na podany przy Rejestracji Adres e-mail Użytkownika.

5. Przystąpienie do korzystania z Usług Serwisu w pełnym zakresie wymaga uzupełnienia przez Użytkownika następujących danych osobowych na Koncie Użytkownika:

a. w przypadku Użytkownika - osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania (kraj, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość),

- numer telefonu komórkowego,

- numery rachunków w instytucji finansowej na terenie Polski, w tym Rachunek Rozliczeniowy,

- posiadanie statusu rezydenta Polski,

b. w przypadku Użytkownika - osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą:

- nazwa firmy,

- adres siedziby (kraj, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość),

- numer NIP lub KRS

- numery rachunków w instytucji finansowej na terenie Polski, w tym Rachunek Rozliczeniowy,

- posiadanie statusu rezydenta Polski,

- dane osoby reprezentującej Użytkownika (imię i nazwisko, adres zamieszkania: kraj, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, rodzaj i nr dokumentu tożsamości, nr pesel),

c. w przypadku Użytkowników - osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

- nazwa firmy,

- formę organizacyjną firmy,

- adres siedziby (kraj, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość),

- nr. NIP,

- numery rachunków w instytucji finansowej na terenie Polski, w tym Rachunek Rozliczeniowy,

- posiadanie statusu rezydenta Polski,

- dane osoby reprezentującej Użytkownika (imię i nazwisko, adres zamieszkania: kraj, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, rodzaj i nr dokumentu tożsamości, nr pesel).

6. Użytkownik nie może udostępniać loginu i hasła osobom trzecim. W przypadku wejścia osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających jej logowanie się do Serwisu www.euro-kantor.com, w tym loginu lub hasła, albo choćby podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło. Zabronione jest przybieranie nazwy Użytkownika mającej charakter obraźliwy, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub będącej nazwą własną podlegającą ochronie prawnej.

§ VII. Wpłata środków

1. W celu dokonania wymiany (zakupu lub sprzedaży) walut, Użytkownik musi wpłacić środki, które chce wymienić, na rachunek bankowy wskazany przez Operatora w Panelu Klienta, tytułem przelewu wskazanym przez Operatora.

2. Kupno/sprzedaż czy wymiana walut dostępna jest jedynie dla Użytkowników, którzy wpisali poprawne dane dotyczące kont bankowych w ustawieniach Konta Użytkownika, z których będą korzystać podczas wymiany walut w Serwisie.

3. Przelewy bankowe otrzymywane przez Operatora Serwisu z rachunków bankowych, innych niż te, o których mowa w § VII, pkt. 2 będą odsyłane nadawcy, po potrąceniu kosztów przelewu właściwych dla banku, z którego pieniądze będą zwracane.

4. Użytkownik dokonujący przelewów, pokrywa wszystkie koszty związane z przelewem środków na rachunek Operatora oraz z rachunku Operatora.

5. W przypadku niezastosowania wymagań określonych w § VII, pkt. 4, wszelkie koszty poniesione przez Operatora z tytułu przyjęcia przelewu walutowego zostaną potrącone z Konta Użytkownika.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia powstałe po stronie banków, obsługujących Rachunki Użytkownika i Operatora.

 7. Użytkownik w każdej chwili może wycofać środki, które przelał na rachunek bankowy Operatora. W tym celu należy wydać taką dyspozycję w Panelu Klienta lub napisać emaila na adres:  kontakt@euro-kantor.com.

8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wpłaty środków na inny, niż wskazany przez Operatora rachunek bankowy lub z innym niż wskazanym przez Operatora tytułem przelewu.

§ VIII. Wymiana Walut

1. W ramach Serwisu www.euro-kantor.com  Operator świadczy Usługi z zakresu wymiany walut:

a. wymiana waluty PLN na EUR, USD, CHF, GBP, CAD, AUD, JPY, DKK, NOK, CZK, SEK, HUF, RUB

b. wymiana waluty EUR, USD, CHF, GBP, CAD, AUD, JPY, DKK, NOK, CZK, SEK, HUF, RUB na PLN.

2. Kursy walut zgodnie, z którymi Użytkownik może w danym momencie dokonać transakcji wymiany waluty, dostępne są w Panelu Klienta.

3. Warunkiem wymiany walut w Serwisie jest zdefiniowanie w Panelu Klienta  co najmniej dwóch rachunków bankowych, będących w posiadaniu Użytkownika. Jeden musi być rachunkiem prowadzonym w złotych polskich, kolejne muszą być prowadzone w walutach, które mają być przedmiotem wymiany. Rachunki podane przez Użytkownika w Panelu Klienta muszą być prowadzone przez bank lub oddział banku, mający siedzibę na terytorium Polski.

4. Klient wraz z akceptacją regulaminu oświadcza, że jest właścicielem zdefiniowanych w Panelu Klienta rachunków bankowych biorących udział w wymianie.

5. Wypłata środków pieniężnych w złotych polskich lub w walutach po wymianie, może odbywać się wyłącznie za pomocą rachunków zdefiniowanych w Panelu Klienta.

6. Po otrzymaniu potwierdzenia zaksięgowania wpłaty przez Operatora Serwisu, Użytkownik może dokonać transakcji, której wartość nie przekroczy wysokości środków przez niego wpłaconych.

7. Wiążący dla danej dyspozycji wymiany walut jest kurs publikowany w Serwisie na chwilę potwierdzenia przez Użytkownika dokonania dyspozycji.

8. Transakcje wymiany waluty zawarte w Serwisie www.euro-kantor.com są nieodwracalne dla każdej ze stron. W takim wypadku Użytkownik może jedynie zlecić transakcję odwrotną, czyli kupić/sprzedać wcześniej kupioną/sprzedaną walutę, co jednak może spowodować stratę finansową Użytkownika z uwagi na różnice kursowe.

9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transakcje mogą być dokonywane codziennie przez 24 godziny na dobę z wyłączeniem przerw na konserwację systemu lub zdarzeń losowych. Rozliczanie transakcji będzie następowało w czasie pracy Serwisu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do godziny 15.00 .

10. W wyjątkowych sytuacjach, szczególnie wtedy, gdy wahania kursów odbiegają od standardowych Operator zastrzega sobie prawo do zaproponowania Użytkownikowi innego kursu dopasowanego do aktualnego rynku walutowego w dniu realizacji dyspozycji i pracy Serwisu oraz Użytkownik nie ma prawa do żadnych roszczeń z tytułu zaproponowania innego kursu. W przypadku odmowy akceptacji innego kursu zaproponowanego przez Serwis www.euro-kantor.com oświadczenie takie traktuje się jako rezygnację przez Użytkownika z transakcji wymiany.

11. Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie, jako informacja.

§ IX. Transakcje Rejestrowane - ponad progowe

1. W przypadku zlecenia realizacji Transakcji o wartości powyżej 15 000 Euro, przeliczonej według obowiązującego w chwili wymiany kursu średniego NBP, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Serwis www.euro-kantor.com ma obowiązek weryfikacji - sprawdzenia i potwierdzenia danych osobowych Użytkownika. Procedura taka jest przeprowadzana jednorazowo przy pierwszej Transakcji Rejestrowanej.

2. Użytkownicy, chcący dokonać transakcji powyżej 15.000 Euro muszą uzupełnić dane w Panelu Klienta oraz poddać się weryfikacji przeprowadzonej przez pracownika Serwisu lub przesłać zeskanowane wymagane dokumenty.

3. Wyżej wymieniony obowiązek dotyczy również transakcji, która jest przeprowadzona za pomocą więcej niż jednej operacji a okoliczności wskazują, że operacje te są ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej ilości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji, jak również transakcji, której okoliczności wskazują, że może mieć ona związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

4. Dane niezbędne do uzupełnienia:

a. rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport, lub dowód tymczasowy, lub karta pobytu, lub zaświadczenie UE dla Użytkowników, mających miejsce zamieszkania w Polsce),

b. serię i numer dokumentu tożsamości,

c. nr PESEL w przypadku obywateli polskich lub datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających nr PESEL

5. W razie konieczności wykaz kopii/skanów wymaganych dokumentów do przesłania na adres: kontakt@euro-kantor.com lub dostarczenia do siedziby firmy: – Kantor Wymiany Walut  Dime Spółka Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 41  00-071 Warszawa.   

a. w przypadku Użytkownika - osoby fizycznej - skanu dokumentu tożsamości z widocznym numerem i serią dokumentu, numerem PESEL w przypadku obywateli Polski lub datą urodzenia w przypadku osób, nieposiadających nr PESEL,

b. w przypadku Użytkownika - osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą - skany dwóch aktualnych dokumentów rejestracyjnych firmy np. NIP i REGON oraz skan dokumentu tożsamości z widocznym numerem i serią dokumentu, numerem PESEL w przypadku obywateli Polski lub datą urodzenia w przypadku osób, nieposiadających nr PESEL.

c. w przypadku Użytkowników - osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - skany dwóch aktualnych dokumentów rejestracyjnych firmy np. wyciąg z KRS, NIP, REGON oraz skan dokumentu tożsamości z widocznym numerem i serią dokumentu, numerem PESEL w przypadku obywateli Polski lub datą urodzenia w przypadku osób, nieposiadających nr PESEL, osoby reprezentującej Użytkownika.

6. W przypadku niewypełnienia obowiązków wskazanych w § IX, pkt. 2 Operator nie zrealizuje Transakcji, o czym Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem.

7. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji transakcji, także w kwocie mniejszej niż 15 000 Euro bez podania przyczyn, jeżeli będzie to wynikało z realizacji procedur wynikających z Ustawy o przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Użytkownik nie ma prawa do żadnych roszczeń z tego tytułu.

8. Operator ma prawo żądać od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień dotyczących przedmiotowej transakcji.

§ X. Dowody kupna i sprzedaży

1. Operator umożliwia Użytkownikowi w panelu klienta pobranie dowodu kupna i sprzedaży walut dla każdej transakcji dokonanej w Serwisie www.euro-kantor.com

2. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie dowodów kupna/sprzedaży drogą elektroniczną.

3. Operator na życzenie Użytkownika może wysyłać dowody kupna/sprzedaży walut w formie papierowej, drogą pocztową na adres korespondencyjny, podany przez Użytkownika w Panelu Klienta, w terminie siedmiu dni od momentu zawarcia transakcji, pobierając przy tym kwotę 3 zł. (słownie: trzech złotych) z konta Użytkownika na pokrycie kosztów, związanych z przesyłką pocztową.

§ XI. Opłaty

1. Operator nie pobiera żadnych opłat za:

a. Rejestrację

b. Założenie i prowadzenie konta

2. Użytkownik dokonując przelewu walutowego, powinien go wykonać tylko i wyłącznie na wskazany przez Operatora przy zlecaniu wymiany rachunek bankowy w opcji, w której Użytkownik, jako zleceniodawca przelewu ponosi koszty bankowe przelewu.

3. Niezastosowanie się do procedury, o której mowa w § II, pkt. 2 spowoduje, że Operator zaksięguje na Koncie Użytkownika faktycznie otrzymaną kwotę, pomniejszoną o opłaty i prowizję pobrane przez bank.

4. Użytkownik przy dokonywaniu dyspozycji wpłaty lub wymiany walut będzie informowany o wysokości kosztów, którymi zostanie obciążony przez Operatora z wyjątkiem sytuacji, których nie jest możliwe określenie przez Operatora wyżej wymienionych kosztów.

5. Operator w przypadku wystąpienia opłaty bankowej - uznania lub obciążenia rachunku bankowego z tytułu otrzymania przelewu od Użytkownika, pomniejszy wpłaconą przez Użytkownika kwotę o wartość tej opłaty.

§ XII. Błędy podczas wykonywania transakcji

1. Jeżeli na skutek błędu lub czynników technicznych Użytkownik dokonał wymiany walut w oparciu o nierzeczywiste, istotnie odbiegające od faktycznych notowań kursy walut, wówczas taka transakcja zostanie unieważniona, a środki wynikające z wykonania tej transakcji zwrócone Operatorowi w nominalnej wysokości.

2. Jeżeli w wyniku przyczyn technicznych lub na skutek błędu, Operator przelał na rachunek bankowy Użytkownika kwotę wyższą niż wynikającą z prawidłowo przeprowadzonej transakcji, Użytkownik jest zobowiązany zwrócić Operatorowi nadpłatę z błędnej transakcji, w terminie do następnego dnia roboczego od przesłania przez Operatora wezwania do zwrotu nadpłaty na adres e-mail Użytkownika.

3. Jeżeli w wyniku przyczyn technicznych lub na skutek błędu, Operator przelał na rachunek bankowy Użytkownika kwotę niższą niż wynikającą z poprawnie przeprowadzonej transakcji w Serwisie, wówczas Operator jest zobowiązany dopłacić Użytkownikowi niedopłatę z błędnej transakcji w terminie 7 dni roboczych.

4. Jeżeli na skutek błędu lub przyczyn technicznych użytkownikowi została błędnie zasilona kwota i użytkownik dokonał transakcji z której otrzymał środki, wówczas użytkownik zobowiązany jest wykonać przelew zwrotny na nominalną kwotę najpóźniej w terminie do następnego dnia roboczego od przesłania przez operatora wezwania do zwrotu błędnie wysłanego przelewu. W przeciwnym wypadku jeżeli użytkownik nie odeśle błędnie wysłanej kwoty wtedy mają zastosowania przepisy Kodeksu Karnego.

§ XIII. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane z jego naruszeniem.

2. Użytkownik zobowiązuję się do zgłoszenia reklamacji w terminie do 7 dni roboczych od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji oraz szczegółowo opisać powód reklamacji.

3. Użytkownik powinien złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@euro-kantor.com , lub pisemnie na adres siedziby Operatora, za potwierdzeniem odbioru.

4. Za dzień złożenia reklamacji przyjmuje się datę przyjęcia, wskazaną w potwierdzeniu wiadomości, wysłanej na adres e-mail wskazanej poczty.

5. W przypadku, jeśli informacje zawarte w reklamacji będą wymagały uzupełnienia, Użytkownik przed rozpatrzeniem reklamacji zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych pod rygorem braku rozpatrzenia reklamacji.

6. Operator ma prawo rozpatrzyć reklamację w terminie do 30 dni od jej otrzymania lub w przypadku konieczności uzupełnienia informacji przez Użytkownika w terminie do 30 dni od momentu uzupełnienia danych, zawartych w reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesyłana na adres e-mail, przypisany do Konta danego Użytkownika. W uzasadnionych przypadkach Operator zastrzega sobie prawo do przesłania odpowiedzi na inny, wskazany przez Użytkownika składającego reklamację adres e-mail, nie przypisany do Konta Użytkownika lub na wskazany przez niego adres pocztowy.

8. Reklamacje, wynikające z nieznajomości Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa nie będą rozpatrywane.

9. Operator może odmówić rozpatrzenia reklamacji, jeżeli Użytkownik nie prześle reklamacji przed upływem 14 dni od momentu wystąpienia okoliczności, będących jej podmiotem.

§ XIV. Ograniczenie odpowiedzialności

1. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy wykonania transakcji bez podania przyczyn, jeżeli taka konieczność będzie wynikała z przepisów Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu lub innych obowiązujących aktów prawnych. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługują roszczenia z tego tytułu.

2. Operator, w związku z wdrożonymi procedurami Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu może zażądać od Użytkownika podania dodatkowych wyjaśnień, informacji lub danych, identyfikujących Użytkownika, pod rygorem skutków określonych § XIV, pkt. 1.

§ XV. Zastrzeżenia

1. Operator ma prawo odstąpienia od zrealizowania transakcji w przypadku gdy:

a. Użytkownik świadomie działa na niekorzyść Operatora,

b. Użytkownik podał nieprawdziwe lub niepoprawne dane podczas rejestracji,

c. Użytkownik nie dokonał aktualizacji danych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia transakcji

d. Użytkownik dodał do Konta Użytkownika numery rachunków bankowych, których nie jest posiadaczem i nie wskazał, że ich posiadaczem jest podmiot trzeci,                    

e. wystąpiły awarie elektronicznych systemów bankowych, za pomocą, których dokonuje się realizacji transakcji,                                                                                     

f. wystąpiły sytuacje uniemożliwiające automatyczne przetwarzanie danych, wynikające z nieuprawnionych przypadków zmieniania, uszkadzania, niszczenia  lub usuwania zbiorów informatycznych Serwisu,                                                      

g. zaistniały okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie transakcji na normalnych (dotychczasowych) i przewidywalnych warunkach lub w przypadku, gdy nadmierna liczba Użytkowników zadysponuje sprzedaż/kupno określonej waluty po danym kursie, z czego Operator nie będzie się mógł wywiązać bez poniesienia istotnej straty                                                                                                              

h. wystąpiły przypadki siły wyższej, którym Operator nie mógł przewidzieć i im przeciwdziałać,                                                                                                     

i. wystąpiły awarie systemów informatycznych u podmiotów, które dostarczają usługi hostingu lub notowań kursów walut dla Operatora,                                                        

j. istnieje uzasadnione podejrzenie, że dokonano ingerencji w proces transakcji bez wiedzy i akceptacji Operatora w taki sposób, że ma ona wpływ na aktualny kurs walutowy lub inne istotne okoliczności transakcji,

2. W przypadku, gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu bądź w jakikolwiek sposób działa na szkodę Operatora, Operator ma prawo zawiesić, zablokować lub zlikwidować Konto Użytkownika.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile jest spowodowane okolicznościami, na które Operator nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności - siła wyższa. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usług zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika z winy umyślnej lub niedbalstwa Użytkownika, a w szczególności:

a. wysłaniem środków finansowych na rachunek inny niż wskazany przez Operatora,

b. wysłaniem środków finansowych na rachunek Operatora z tytułem przelewu innym niż wskazany przez Operatora,

c. wprowadzenia błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy przelewu środków od Operatora,

d. wprowadzenia błędnej waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek odbiorcy przelewu środków od Operatora,

e. czynności dokonane na Koncie Użytkownika przez osoby do tego nieupoważnione,

5. Kursy wyświetlane po godzinach pracy kantoru mają charakter informacyjny i nie stanowią w rozumieniu prawa oferty handlowej.

§ XVI. Polityka Prywatności

1. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do Rejestracji Użytkownika i świadczenia Usług przez Operatora na rzecz Użytkownika. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Serwisu www.euro-kantor.com.

2. Zbiór danych osobowych Użytkowników Serwisu www.euro-kantor.com  jest zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO.

3. Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe dla celów korzystania z Serwisu www.euro-kantor.com.

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przesyłania informacji marketingowych przez Operatora i inne podmioty z nim związane jest nieobowiązkowa.

5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia i usunięcia.

6. Jeśli podane w procesie Rejestracji przez Użytkownika dane osobowe stały się nieaktualne, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego dokonania ich aktualizacji.

7. Jeśli nie zostanie dokonana aktualizacja danych osobowych Użytkownika, gdy uległy one zmianie, Operator jest uprawniony do zawieszenia świadczenia usług wobec Użytkownika.

8. Usunięcie danych osobowych przez Użytkownika z prowadzonego przez Operatora zbioru danych osobowych powoduje zablokowanie Konta Użytkownika.

9. Dane Użytkowników mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i nadzoru finansowego.

10. Do przetwarzania danych osobowych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ XVII. Własność intelektualna

1. Treści i materiały zawarte na stronach internetowych Serwisu są własnością Operatora. Wszystkie znaki towarowe i materiały, znajdujące się na stronach Serwisu są chronione przepisami prawa. Nie mogą być one wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Operatora.

2. Korzystanie z zamieszczonych w Serwisie www.euro-kantor.com  materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim.

3. Rozprowadzanie, przesyłanie, zmienianie, zamieszczanie i wykorzystywanie zawartości stron internetowych Serwisu do celów publicznych lub komercyjnych jest zabronione.

§ XVIII. Rozwiązanie umowy

1. Użytkownik ma prawo bez podania przyczyny oraz w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Operatorem Serwisu.

2. Użytkownik poprzez Panel Klienta wypowiada umowę o świadczenie usług świadczonych przez Operatora.

3. Umowa nie może ulec rozwiązaniu do momentu, gdy między Użytkownikiem i Operatorem nie zostaną rozliczone wszystkie transakcje i operacje finansowe.

4. Po rozwiązaniu umowy, wszystkie dane identyfikujące Użytkownika oraz jego Konto zostaną usunięte z Serwisu www.euro-kantor.com.

§ XIX. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1.  Operator Serwisu www.euro-kantor.com ma prawo dokonać zmiany Regulaminu w dowolnym momencie świadczenia Usług bez podania przyczyn.

2. Operator Serwisu www.euro-kantor.com ma prawo przerwać świadczenie Usług dla Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Brak akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika następuje poprzez zgłoszenie dokonane w Panelu Klienta i jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy z Operatorem ze skutkiem natychmiastowym.

4. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie w terminie podanym przez Operatora Serwisu. O zmianach tych Operator poinformuje na stronie internetowej Serwisu.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2016 roku.

§ XX. Postanowienia końcowe

1. Gdy Operator wykryje działalność Użytkownika, niezgodną z prawem lub będzie podejrzewał Użytkownika o wykonywanie takiej działalności, wówczas Operator zawiadomi o powyższym odpowiednie organy wymiaru sprawiedliwości.

2. Spory mogące powstać pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem rozpatrywane będą zgodnie z prawem polskim przez sądy właściwe dla siedziby Operatora.

3. Operator umożliwia zadawanie pytań oraz składanie wniosków, związanych z działaniem Serwisu www.euro-kantor.com poprzez następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@euro-kantor.com.

4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą pocztową na adres podany w panelu Użytkownika. Korespondencję tą strony uważają za skutecznie doręczoną w ciągu 7 dni roboczych od daty wysłania (nadania) bez względu na fakt, czy Użytkownik odbierze ją i zapozna się z jej treścią czy też nie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Prawa.

Warszawa, dnia 1. czerwca 2020 roku

© 2016 Pokrzywko. All rights reserved.
zamknij